ข้อหาต่างๆ

ข้อหาต่างๆ

ข้อหาผลิตน้ำเข้าส่งออก
ยาเสพติดให้โทษประเภท1
– จำคุกตลอดชีวิต (ม.65ว.1)
– ถ้ากระทำเพื่อจำหน่าย ประหารชีวิต (ม.65ว.2)
– คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ 20 กรัม ขึ้นไป ถือว่ากระทำเพื่อจำหน่าย (ม.15)

ยาเสพติดให้โทษประเภท2
– จำคุก 1-10 ปีและปรับ 10,000 บาท (ม.68)
– ถ้าเป็นมอร์ฟีน ฝิ่น หรือโคคาอีน จำคุก 20 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับ 200,000-500,000 บาท(ม.68)

ข้อหาจำหน่ายครอบครองเพื่อจำหน่าย
ยาเสพติดให้โทษประเภท1
– คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกิน 100 กรัมจำคุก 5 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับ 50,000-500,000 บาท (ม.66ว.1)
– คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกิน 100 กรัม จำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต (ม.66ว.2)

ยาเสพติดให้โทษประเภท2
– จำคุก 1-10 ปี และปรับ 10,000 บาท-100,000 บาท(ม.69ว.2)
– ถ้าเป็นมอร์ฟีน ฝิ่น หรือโคคาอีน คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกิน 100 กรัม จำคุก 3-20 ปี และปรับ 30,000-200,000 บาท ถ้าคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินกว่า 100 กรัม จำคุก 5 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับ 50,000-500,000 บาท(ม.69ว.4)

ข้อหาครอบครอง
ยาเสพติดให้โทษประเภท1
– คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่ถึง 20 กรัม จำคุก 1-10 ปี และปรับ 10,000-100,000บาท (ม.67)
– คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ 20 กรัมขึ้นไป ถือว่าครอบครองเพื่อจำหน่าย (ม.15)

ยาเสพติดให้โทษประเภท2
– คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกิน 100 กรัม จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 50,000 บาท (ม.69ว.1)
– คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ 100 กรัม ขึ้นไป ถือว่าครอบครองเพื่อจำหน่าย (ม.17)

ข้อหาเสพ
ยาเสพติดให้โทษประเภท1
– จำคุก 6 เดือน ถึง 10 ปีและปรับ 5,000-100,000 บาท (ม.91)

ยาเสพติดให้โทษประเภท2
– จำคุก 6 เดือน ถึง 10 ปีและปรับ 5,000-100,000 บาท (ม.91)

ข้อหาใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็ญ ใช้กำลัง ประทุษร้ายฯ
ยาเสพติดให้โทษประเภท1
– จำคุก 1-10ปี และปรับ 10,000-100,000บาท (ม.93)
– กระทำโดยมีอาวุธหรือร่วมกัน 2 คนขึ้นไป จำคุก 2-15 ปี และปรับ 20,000-150,000บาท
– ถ้ากระทำต่อหญิงหรือต่อผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นกระทำความผิดอาญา หรือเพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดอาญา จำคุก 3 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับ 30,000-500,000บาท

ยาเสพติดให้โทษประเภท2
– จำคุก 1-10ปี และปรับ 10,000-100,000บาท (ม.93)
– กระทำโดยมีอาวุธหรือร่วมกัน 2 คนขึ้นไป จำคุก 2-15 ปี และปรับ 20,000-150,000บาท
– ถ้ากระทำต่อหญิงหรือต่อผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นกระทำความผิดอาญา หรือเพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดอาญา จำคุก 3 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับ 30,000-500,000บาท

ข้อหาให้ผู้อื่นเสพ
ยาเสพติดให้โทษประเภท1
– ถ้าเป็นมอร์ฟีน หรือโคคาอีน ระวางโทษเพื่มกึ่งหนึ่ง (ม.93ว.4)
– ถ้าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1 ต้องระวางโทษเป็น 2 เท่า และถ้าเป็นการกระทำต่อหญิงหรือบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องระวางโทษประหารชีวิต (ม.93ว.5)

ยาเสพติดให้โทษประเภท2
– ถ้าเป็นมอร์ฟีน หรือโคคาอีน ระวางโทษเพื่มกึ่งหนึ่ง (ม.93ว.4)
– ถ้าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1 ต้องระวางโทษเป็น 2 เท่า และถ้าเป็นการกระทำต่อหญิงหรือบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องระวางโทษประหารชีวิต (ม.93ว.5)

ข้อหา ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพ
ยาเสพติดให้โทษประเภท1
– จำคุก 1-5 ปี และปรับ 10,000-50,000 บาท (ม.93ทวิ)

ยาเสพติดให้โทษประเภท2
– จำคุก 1-5 ปี และปรับ 10,000-50,000 บาท (ม.93ทวิ)

ข้อหาผลิตนำเข้า
ยาเสพติดให้โทษประเภท3
– จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.70)

ยาเสพติดให้โทษประเภท4
– จำคุกตั้งแต่ 1-10ปี และปรับ10,000-100,000 บาท (ม.73)

ข้อหาส่งออกจำหน่าย
ยาเสพติดให้โทษประเภท3
– จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.71)

ยาเสพติดให้โทษประเภท4
– จำคุกตั้งแต่ 1-10ปี และปรับ10,000-100,000 บาท (ม.73)

ข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย
ยาเสพติดให้โทษประเภท3

ยาเสพติดให้โทษประเภท4
– จำคุกตั้งแต่1-10ปี และปรับ10,000-100,000 บาท (ม.74ว.2)

ข้อหาครอบครอง
ยาเสพติดให้โทษประเภท3

ยาเสพติดให้โทษประเภท4
– จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 50,000 บาท (ม.74)
– ถ้า 10 กก.ขึ้นไป ถือว่าครอบครองเพื่อจำหน่าย (ม.26ว.2)

ข้อหาใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลัง ประทุษร้ายฯ ให้ผู้อื่นเสพ
ยาเสพติดให้โทษประเภท3
-จำคุก 1-10ปี และปรับ 10,000-100,000 บาท(ม.93)
-ถ้ากระทำโดยมีอาวุธหรือร่วมกัน 2 คนขึ้นไป จำคุก 2-15 ปี และปรับ 20,000-150,000 บาท (ม.93ว.2)
-ถ้ากระทำผิดต่อหญิงหรือต่อผู้ไม่บรรลุนิติภาวะ หรือเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นกระทำความผิดอาญา หรือเพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดอาญา จำคุก 3 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับ 30,000-500,000 บาท (ม.93ว.3)

ยาเสพติดให้โทษประเภท4
-จำคุก 1-10ปี และปรับ 10,000-100,000 บาท(ม.93)
-ถ้ากระทำโดยมีอาวุธหรือร่วมกัน 2 คนขึ้นไป จำคุก 2-15 ปี และปรับ 20,000-150,000 บาท (ม.93ว.2)
-ถ้ากระทำผิดต่อหญิงหรือต่อผู้ไม่บรรลุนิติภาวะ หรือเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นกระทำความผิดอาญา หรือเพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดอาญา จำคุก 3 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับ 30,000-500,000 บาท (ม.93ว.3)

ข้อหาผลิตนำเข้า ส่งออก จำหน่าย
ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ไม่รวมพืชกระท่อม
-จำคุกตั้งแต่ 2-15 ปี และปรับ 20,000-150,000 บาท (ม.75ว.1)

ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะพืชกระท่อม
-จำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท (ม.75ว.2)

ข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย
ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ไม่รวมพืชกระท่อม
-จำคุกตั้งแต่ 2-15 ปี และปรับ 20,000-150,000 บาท (ม.76ว.2)

ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะพืชกระท่อม
-จำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท (ม.76ว.4)

ข้อหาครอบครอง
ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ไม่รวมพืชกระท่อม
-จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 50,000 บาท (ม.76 ว.1)
-ถ้า 10 กก.ขึ้นไป ถือว่าครอบครองเพื่อจำหน่าย (ม.26ว.2)

ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะพืชกระท่อม
-จำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.76ว.3)
-ถ้า 10 กก.ขึ้นไป ถือว่าครอบครองเพื่อจำหน่าย (ม.26ว.2)

ข้อหาเสพ
ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ไม่รวมพืชกระท่อม
-จำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท (ม.92ว.1)

ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะพืชกระท่อม
-จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท (ม.92ว.2)

ข้อหาใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลัง ประทุษร้ายฯ ให้ผู้อื่นเสพ
ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ไม่รวมพืชกระท่อม
-จำคุก 1-10 ปี และปรับ 10,000-100,000 บาท (ม.93)
-ถ้ากระทำต่อหญิงหรือต่อผู้ไม่บรรลุนิติภาวะ หรือเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นกระทำความผิดอาญา หรือเพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดอาญา จำคุก 3 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับ 30,000-500,000 บาท

ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะพืชกระท่อม
-จำคุก 1-10 ปี และปรับ 10,000-100,000 บาท (ม.93)
-ถ้ากระทำต่อหญิงหรือต่อผู้ไม่บรรลุนิติภาวะ หรือเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นกระทำความผิดอาญา หรือเพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดอาญา จำคุก 3 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับ 30,000-500,000 บาท

ข้อหายุยงส่งเสริม ให้ผู้อื่นเสพ
ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ไม่รวมพืชกระท่อม
-จำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท (ม.93 ทวิ ว.2)

ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะพืชกระท่อม
-จำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท (ม.93 ทวิ ว.2)