โทษภัยต่อประเทศชาติ

บ่อนทำลายประเทศชาติ

1. บ่อนทำลายเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศชาติ
2. รัฐบาลต้องสูญเสียกำลังเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการป้องกันปราบปรามและรักษาผู้ติดยาเสพติดจำนวนมาก
3. สูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสำหรับการพัฒนาประเทศ
4. เพิ่มภาระการเสียภาษีของประชาชน เพราะรัฐบาลต้องนำภาษีของประชาชนไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างเชื่องช้า
6. สูญเสียแรงงานในการปฏิบัติงานทำให้ประเทศขาดรายได้
7. ประเทศชาติต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิในสายตาของชาวต่างประเทศ อาจทำให้เกิดข้อขัดแย้งทางการเมือง