โทษภัยต่อชุมชนและสังคม

1. ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆในชุมชน
2. เป็นบ่อเกิดให้ชุมชนเสื่อมโทรม สังคมถูกทำลาย
3. ทำลายเยาวชน อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคม
4. ทำให้การพัฒนาชุมชน และสังคมในด้านต่างๆเป็นไปอย่างเชื่องช้า
5. สูญเสียรายได้ของชุมชนและสังคม
6. ทรัพย์สินของคนในชุมชนและสังคมเสียหาย เนื่องจากพฤติกรรมทางจิตประสาท
7. ก่อให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุเนื่องจากฤทธิ์ของยา
8. ก่อให้เกิดปัญหาโรคเอดส์